Thứ Bảy,2 Tháng Ba, 2024

Cám dỗ

Tin mừng: Mc 1, 12-15 12 Sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.  13 Người...

Thấy

Tin mừng Ga 1, 35-42 Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo...

Những bài viết mới nhất

Facebook Hội Dòng