Thứ Bảy,15 Tháng Sáu, 2024

Điện khẩn

Tin mừng: Mc 14,12-16.22-26 12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn...

Cố chấp

“Phép rửa của Gioan là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!”. “Nói dối thực...

Những bài viết mới nhất

Facebook Hội Dòng